KARTLÄGGNING

Ett viktig steg i att skapa en mer jämlik och inkluderande verksamhet är att ta tempen på det interna klimatet. Genom en kartläggning kan ni reda på organisationens rådande kultur och medarbetarnas upplevelser av begränsande normer, jargong, diskriminering och trakasserier. Kartläggningens synliggör era utmaningar och styrkor samt visar vilken riktning ni ska ta för att skapa en mer jämlik och inkluderande arbetsplats.

 

Make Equal Analytics

Med hjälp av vårt unika enkätsystem Make Equal Analytics kan ni ta tempen på det interna klimatet och synliggöra vilka delar av jämlikhetsarbetet ni behöver jobba med. Make Equal Analytics mäter upplevelser av begränsande normer, diskriminering och utanförskap med utgångspunkt i samtliga diskrimineringsgrunder och är i grunden uppbyggd för att möta kravet på aktiva åtgärder i diskrimineringslagen.

 

Vi erbjuder

En rapport som utifrån resultatet ger förslag på prioriterade områden för aktiva åtgärder.

En dialogfunktion som gör det möjligt för den enkätansvariga att kommunicera med personerna bakom enkätsvaren för att ställa följdfrågor eller följa upp svar. Detta sker anonymt.

Möjlighet till uppföljning om enkätverktyget används vid upprepade tillfällen. Analytics möjliggör att enkelt mäta förändringar och följa upp resultat av insatser.

Make Equal Check

Make Equal Check är tjänst som vi erbjuder i form av en granskning av en verksamhet ur ett jämlikhetsperspektiv. Med hjälp av Make Equal Check synliggörs problem och styrkor som inte alltid kommer fram i en enkät. För att få en så heltäckande bild som möjligt finns vi på er arbetsplats och använder vi oss utav flera olika metoder för materialinsamling. Insamlingen innefattar bland annat: intervjuer med nyckelpersoner, taltidsmätning, deltagarobservationer, granskning av interna dokument samt en anonym webbenkät.