Make Equal släpper nytt jämlikhetsverktyg

2 december 2016

Syftet med Make Equals nya enkätverktyg Make Equal Analytics är att hjälpa verksamheter med det interna jämlikhets- och inkluderingsarbetet. Tjänsten är utvecklad med alla diskrimineringsgrunder som utgångspunkt och kan anpassas för verksamheters olika behov genom vilka, och hur många, frågor som ställs. Syftet med Make Equal Analytics är att möta upp behovet av ett enkätverktyg som mäter upplevelser av diskriminering, utanförskap och begränsande normer på bl.a. arbetsplatser på ett praktiskt användbart och icke-diskriminerande sätt. Under utvecklingens gång har behovet stärkts ytterligare av förändringarna av diskrimineringslagen som träder i kraft vid årsskiftet. Make Equal Analytics har tagit drygt ett år att utveckla och har finansierats med stöd från Internetfonden. Det socialdemokratiska kansliet i Bryssel har som pilotgrupp använt Make Equal Analytics under hösten.
"Som anställd och kollega känns det tryggt att Make Equals kunskap och verktyget Make Equal Analytics utformning tar vara på våra egna erfarenheter och systematiskt utgår ifrån diskrimineringsgrunderna för att hjälpa oss att dels öka vår medvetenhet om dessa frågor, dels ge oss handfasta tips på hur vi kan förbättra vår arbetsplats.", Erik Olsson, beställare av Make Equal Analytics på socialdemokraternas kansli
Make Equal Analytics mäter upplevelser av diskriminering, utanförskap och begränsande normer i en verksamhet. Make Equal Analytics är utvecklad med främst arbetsplatser i tanken, men är också tänkt att kunna användas för att t.ex. att undersöka upplevelser hos medlemmarna i en förening. Resultatet analyseras maskinellt och sammanställs till en rapport som visar på problem och styrkor, men också t.ex. skillnader i svar mellan analysgrupper och i vilka frågor svarsgruppen varit mest oenig. På så sätt hjälper Make Equal Analytics verksamheter att lära känna sig själva, fördela resurser och rikta åtgärder rätt. Görs enkäten vid upprepade tillfällen, t.ex. årligen, ger den också möjlighet att följa utveckling över tid samt att mäta effekterna av det jämlikhetsarbete som bedrivits sedan senaste mättillfället.
”Make Equal Analytics har utvecklats i linje med förändringarna i diskrimineringslagen där alla diskrimineringsgrunder omfattas av kravet om aktiva åtgärder i arbetslivet från och med årsskiftet. Tjänsten är dock inte begränsad till dessa, eller vad lagstiftningen kräver. Ett effektivt jämlikhets- och inkluderingsarbete förutsätter breda ramar.”, säger Niklas Berg, projektledare för Make Equal Analytics.
Make Equal Analytics är inte enbart utformat som ett verktyg för nulägesanalyser. Bland annat finns även en funktion för anonyma dialoger mellan enkätansvariga och svarande. Det gör det möjligt att be om kompletterande information eller förankra handlingsplaner för att möta uttryckta problem. Som ett komplement till enkätverktyget erbjuder Make Equal expertkompetens i att handleda verksamheter i att ta fram skräddarsydda mål och handlingsplaner utifrån sitt resultat. På så sätt blir Make Equal Analytics startskottet på ett aktivt och effektivt internt jämlikhetsarbete. Make Equal Analytics är även en av byggstenarna i Make Equals jämlikhetscertifiering som släpptes förra veckan.
“Make Equal Analytics ger det underlag som behövs för att på en välinformerad grund sätta relevanta verksamhetsspecifika mål. Jämlikhets- och inkluderingsarbetet prioriteras ofta bort eller möts av symboliska åtgärder. Genom att vara ett verktyg för att mäta förändring och följa upp mål hjälper Make Equal Analytics verksamheter att prioritera detta viktiga arbete. Det kommer att synas med svart på vitt om jämlikhetsplaner bara ligger och dammar.”, säger Niklas Berg, projektledare för Make Equal Analytics.