Undersökning och analys med kartläggning

Ett viktigt steg i att skapa en mer jämlik och inkluderande verksamhet är att kartlägga organisationen. Genom en kartläggning kan ni ta reda på organisationens rådande kultur och medarbetarnas upplevelser av begränsande normer, jargong, diskriminering och trakasserier.

Med kartläggning från erfarna jämlikhetskonsulter från Make Equal synliggörs era utmaningar, styrkor och rätt riktning mot en mer inkluderande organisation.

Make Equal erbjuder en digital enkät och en granskning på plats i verksamheten.

Malin Averstad Ryd
Uppdragssamordnare
072 – 021 30 00

Digitalt enkätverktyg Make Equal Check

Med hjälp av vårt unika enkätsystem Make Equal Check kan ni ta tempen på det interna klimatet och synliggöra vilka delar av jämlikhetsarbetet ni behöver jobba med.

Make Equal Check mäter upplevelser av begränsande normer, diskriminering och utanförskap med utgångspunkt i samtliga diskrimineringsgrunder och är i grunden uppbyggd för att möta kravet på aktiva åtgärder i diskrimineringslagen.

Vi erbjuder:

  • digital helhetslösning av undersökning och analys av verksamheten enligt kravet om aktiva åtgärder i diskrimineringslagstiftningen
  • rekommendationer för prioriterade åtgärder
  • möjlighet att mäta effekter och förändringar i arbetet med aktiva åtgärder

Djupgranskning med Make Equal Insights

Make Equal Insights är en djuplodad granskning på plats i verksamheten ur ett intersektionellt jämlikhetsperspektiv. För att få en så heltäckande bild som möjligt finns vi på er arbetsplats och använder vi oss av flera olika metoder till analysen.

Vi erbjuder:

  • djupintervjuer med nyckelpersoner
  • mätning av talutrymme
  • deltagarobservationer av formella och informella sammanhang
  • utvärdering och kvalitetsgranskning av interna policys och rutiner
  • tillgänglighetsanalys av verksamhetens alla delar