8 mars-bingo

8 mars 2021

Kvinnor får i större omfattning anteckna på möten, ordna sommarfesten och ta hand om andra uppgifter som inte tillhör yrkesbeskrivningen eller leder till befordran. När en chef ber någon utföra en uppgift så är det oftast en kvinna som tillfrågas (källa). Idag på 8 mars släpper vi ett bingo för att uppmärksamma detta!

På de flesta arbetsplatser saknas en tydlig policy för vem som ska utföra den här sortens uppgifter. Detta leder till att det i många fall blir samma grupp personer som tar ansvar genomgående för arbetsplatsen. Det finns också ett tydligt samband mellan informella arbetsuppgifter och ökad stress (källa). I förlängningen leder detta till att kvinnor halkar efter i karriären och att resurserna inte används optimalt.

Under det senaste året har många av oss arbetat hemifrån. Sen tidigare vet vi att kvinnor tar större ansvar hemma. Exempelvis lägger kvinnor mellan 20-64 år i genomsnitt totalt 26,52 timmar på obetalt arbete. Motsvarande siffra för män är 21,14 timmar (källa).

Så hur har hemarbetet då påverkat kvinnor? Förmodligen kommer vi att veta det först om några år vilka exakta konsekvenser det fått, men en studie från Chalmers bekräftar att kvinnor upplever arbetsmiljön hemma som sämre än män samtidigt som kvinnorna i högre utsträckning anser att de presterat väl under hemarbetet (källa).

Det här vill vi förstås se till att förebygga, eftersom vet vi att ju mer jämställd en arbetsplats är desto bättre tycks medarbetarnas hälsa bli (källa).

Många arbetsplatser vet inte riktigt hur de ska prata om de här frågorna utan att det blir luddigt. Därför har vi tagit fram en bingobricka där flera typer av ofta förekommande informella uppgifter listas. Tanken är att varje anställd ska kryssa i alla uppgifter som man genomfört under till exempel en dag eller vecka, för att sedan föra en gemensam dialog om vilka grupper på arbetsplatsen som fått bingo först. Genom bingot kan ni också starta ett samtal om vilka dessa informella uppgifter är och hur ni bättre kan fördela dem. Nedan följer instruktioner, reflektionsfrågor samt tips för hur ni kan jobba vidare med jämställdhet på arbetsplatsen!

Instruktioner

Låt alla medarbetare på arbetsplatsen eller teamet få varsin bingobricka och bestäm om ni kör bingot under en dag eller en vecka. När någon kryssat i en hel rad, vertikalt, diagonalt eller horisontellt ska den meddela övriga kollegor att den fått BINGO.

Ladda ner pdf för utskrift.

Reflektionsfrågor

Avsätt tid i slutet av dagen eller veckan för att reflektera utifrån dessa frågeställningar.

Reflektionsfrågor efter bingot

 • Diskutera uppgifterna som ni kryssat för: är det manligt eller kvinnligt kodade uppgifter? Varför tror ni att det blivit så?
 • Ser ni några strukturer kring vilka som kryssat för fler eller färre uppgifter?
 • Vilka av uppgifterna skulle ni kunna formalisera och skapa system för att fördela mer rättvist mellan kollegorna? Har ni redan nu några sådana?

Bonusfrågor

Studien “Covid 19 - Working from home” som genomfördes vid Chalmers tekniska högskola visar att kvinnor upplever arbetsmiljön hemma som sämre än män, främst gällande fysisk hälsa men även gällande det psykiska måendet. Resultaten av studiens genusanalys ska ses mot bakgrund av de olika förutsättningar som kvinnor och män har, enligt Ulrike Rahe. Kvinnor har generellt sett större vårdnadsansvar för barn och andra anhöriga och har mindre ofta förtroendearbetstid och ledningspositioner jämfört med män.

TCO (tjänstemännens centralorganisation) senaste rapport “Livspusslet under coronapandemin” visar hur kvinnor och män i gruppen tjänstemän upplever hemarbete. Kvinnor som jobbar hemifrån känner sig mindre stressade än kvinnor som har sitt arbete förlagt till en arbetsplats utanför hemmet. Kvinnor som jobbar hemma känner sig också mindre störda och upplever att de får mer gjort och blir mer effektiva. Medans män som jobbar hemifrån är mer stressade än män som jobbar kvar på arbetsplatsen.

 • Vad ser ni för risker och möjligheter med en framtida arbetsmarknad där det finns möjlighet att välja att arbeta antingen på kontoret eller hemifrån, kopplat till jämställdhet?
 • Tror ni att er män och kvinnors upplevelser av hemarbete skiljer sig i er bransch, och i så fall hur?

Inte bara jobben påverkas av coronapandemin. Även det obetalda hem- och omsorgsarbetet kan påverkas. Innan pandemin stod kvinnor för en större del av hem- och omsorgsarbetet och det finns en risk för att det mönstret förstärks nu när fler barn är hemma från skolan och äldre behöver mer omsorg. Men coronapandemin skulle också kunna leda till ett mer jämställt samhälle eftersom fler pappor är hemma på dagarna och tar ett större ansvar för hem- och omsorgsarbetet. Om det blir en vändning eller inte är för tidigt att förutse, menar Karin Röbäck de Souza, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

 • Vad tror ni?

4 tips för hur ni kan arbeta med jämställdhet på arbetsplatsen vid hemarbete

 • Arbeta för att synliggöra de informella arbetsuppgifterna och fördela dem sedan jämnt mellan medarbetarna. Gör såhär:
  • Skriv upp alla arbetsuppgifter som genomförs under arbetsdagen, men som ingen har i sin arbetsbeskrivning.
  • Värdera upp dem genom att klargöra syftet med arbetsuppgifterna, helst gemensamt i arbetsgruppen.
  • Plocka in de arbetsuppgifterna som går i arbetsbeskrivningar.
  • Köp in de tjänster för de arbetsuppgifter där syftet inte går att koppla samman med verksamheten.
  • Skapa ett roterande och synligt system för de arbetsuppgifter som ni vill ha kvar i arbetsgruppen. Till exempel ett roterande schema för vem som ska skapa digital möteslänk, skriva mötesanteckningar eller planera ett digitalt fika.
 • Börja i nuläget och våga granska er själva! Vad har ni gjort bra inom jämställdhetsområdet? Vad har ni kvar att göra?
 • Vill ni prata inkluderande om jämställdhet, använd sägningen “alla oavsett kön” i stället för “kvinnor och män”.
 • Testa att mäta taltiden på alla möten under en dag med den nya appen Voice Equal (Google Play). Hur fördelas taltiden mellan olika grupper? Skapa rutiner för en jämnare fördelning av taltiden.